Wygraj konkurs
i zrealizuj swój projekt

Stwórz koncepcję lalki,
animowanego obiektu,
formy teatralnej.

AKTUALNOŚCI

Slider

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

IDEA

Idea Konkursu

Pochodzące z  łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak zawsze jest.”

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Istotą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, które mogą wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

NAGRODY

Nagrody

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

> równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła.

> nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

> pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

> konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

> noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach

> organizację pokazu, w którym zbudowane animanty będę mogły się pokazać w trakcie finału

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

REGULAMIN

Regulamin

III Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus” (zwanym dalej „Konkursem”).

2.  Celem Konkursu jest odkrywanie nowych form lalkowych, w szczególności wykorzystujących nowe materiały i nowe technologie.

3.  Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (zwany dalej „Organizatorem”)  z siedzibą: ul. Duża 9, 25 – 304 Kielce, NIP: 657-02-34-815. Osoba kontaktowa: Karolina Gregorczyk tel. 698859302, info@animatuscontest.pl

4.  Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§2
UCZESTNIK KONKURSU

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (Uczestnik nie ma obowiązku ukończenia lub studiowania na uczelni artystycznej), którzy w okresie trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe oraz spełniają inne warunki opisane w Regulaminie.

2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest zgłoszenie jednej pracy zrealizowanej przez zespół, składający się maksymalnie z dwóch autorów (Uczestników).

§3
ZADANIE KONKURSOWE

1.  Zadanie Konkursowe polega na zaprojektowaniu innowacyjnej formy teatralnej, figury/lalki teatralnej, animowanego obiektu.

2.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres info@animatuscontest.pl wiadomości zawierającej:

a)  oryginalny projekt lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej w formacie PDF bądź JPG (może to być rysunek/skan/wizualizacja/zdjęcie/projekt graficzny), w rozmiarze nie większym niż 100 MB (plik po otwarciu powinien być czytelny). Projekt należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com

b)  wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy,

3.  Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po upływie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.  Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.

5.  Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie projekty prac, które nie brały udziału w innych konkursach i nie zostały wcześniej wykonane przez autorów.

§4
HARMONOGRAM KONKURSU „ANIMATUS”

1.  Konkurs „Animatus” trwa od 27 lipca 2020 do finału konkursu (listopad/grudzień 2020).

2.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

a)  Zgłoszenia do Konkursu w pierwszym etapie należy wysyłać od dnia 27 lipca 2020 do 25 września 2020.

b)  Nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac zostaną ogłoszone na stronie www.animatuscontest.pl do dnia 30 września 2020.

c)  Drugi etap konkursu polega na zaprezentowaniu prac Komisji Konkursowej do 10 października (Organizator zakłada możliwość spotkania on-line)

d)  Rozstrzygnięcie drugiego etapu i powołanie trzech Laureatów nastąpi w terminie do dnia 16 października 2020.

e)  Trzech Laureatów w dniu finału Konkursu zaprezentuje przed publicznością i online swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

§5
KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY REKRUTACJI

1.  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.

2.  Komisja Konkursowa przy typowaniu najlepszych projektów będzie brała przede wszystkim pod uwagę:

a)  oryginalność formy,

b)  zastosowanie nowoczesnych materiałów i nowych technologii przy tworzeniu formy,

c)  koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania formy teatralnej (nie może przekraczać 700 euro).

3.  Komisja Konkursowa po rozmowach z wybranymi Uczestnikami Konkursu typuje trzech Laureatów Konkursu.

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§6
LAUREACI KONKURSU

1.  Laureaci Konkursu zobowiązani są do:

a)  wykonania lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej wg przedstawionego
i zaakceptowanego przez Organizatora projektu w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w okresie: październik– listopad 2020 r.

b)  samodzielnego przygotowania, lub we współpracy z aktorami Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, etiudy prezentującej wykonaną przez siebie lalkę/animowany obiekt/formę teatralną.

c)  Minimum jednokrotnej prezentacji wykonanej lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie nagrania prezentacji w Internecie na czas nieokreślony.

§7
NAGRODY

Organizator gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

a)  równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła wymienionego w §6 ust.1. Regulaminu. W przypadku dwóch autorów jednego dzieła kwota zostanie podzielona między członków. Nagrody pieniężne podlegają zobowiązaniom publiczno-prawnym (pobierany jest od nich podatek).

b)  nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

c)  pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

d)  konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

e)  noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1.  Organizator i Uczestnik Konkursu zgodnie stwierdzają, że opracowanie projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej i dzieła na podstawie tego projektu jest działalnością twórczą, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

2.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że dzieło wymienione w §8 ust.1 Regulaminu stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie
w związku z wykorzystywaniem dzieła przez Organizatora.

3.  Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do dzieła wymienionego w §8 ust.1 Regulaminu lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

4.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do opracowanego projektu określonego w §8 ust.1 Regulaminu i (w przypadku wygrania Konkursu) do licencji wyłącznej do dzieła wg projektu określonego w §8 ust.1.

5.  Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z działalności twórczej wymienionej w §8 ust.1 Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a)  w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć bezpłatny dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na okres od dnia premiery na czas nieokreślony;

b)  wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i innych);

c)  utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;

d)  publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;

e)  wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;

f)  tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;

g)  włączenie dzieła jako elementu innych utworów.

6.  W przypadku pojawienia się pola eksploatacji nieznanego w momencie zawarcia umowy Organizator poprosi Uczestnika Konkursu na piśmie do przeniesienia prawa do korzystania z dzieła na nowym polu eksploatacji.

§9
INFORMACJE O KONKURSIE

1.  Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin Konkursu, udostępnione są do wglądu
w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.animatuscontest.pl

2.  W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.animatuscontest.pl pojawią się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu relacjonowania Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu
w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, a także podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

3.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                                                                                                                                                       Dyrektor Teatru
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 

STRONA GŁÓWNA >

PROGRAM FINAŁU

Program Finału Animatusa

15 listopada/ Piątek

Wiek – 15+ tekst – William Szekspir adaptacja, reżyseria i scenografia – Adam Walny kostiumy – Marek Idzikowski muzyka – Paweł Witulski obsada: Makbet – Miłosz Pietruski (gościnnie) Lady Makbet – Anna Iwasiuta- Dudek (gościnnie) Wiedźma – Małgorzata Sielska Król Dunkan, Malkolm – Andrzej Kuba Sielski Banko, Makduf – Błażej Twarowski Jeden z najsłynniejszych dramatów Williama Szekspira „ Makbet” to ponadczasowa opowieść o żądzy władzy, determinacji ludzkiego losu, a także źródłach zła w świecie oraz cierpieniu człowieka. Tytułowy bohater sztuki łączy w sobie cechy nieokiełznanego mordercy z wrażliwością i poetycką wyobraźnią. A historia jego zbrodni, choć już powszechnie znanej, nadal inspiruje. Inspiracji tej poddają się nie tylko teatry dramatyczne, lecz także teatry lalkowe, choć w przypadku tych ostatnich, jest to zjawisko rzadkie. Zdaniem reżysera i scenografa spektaklu, uznanego twórcy teatru formy – Adama Walnego, „nie ma szkoły, prototypów, kanonów, na których można się oprzeć w wystawianiu Szekspira i trzeba je dopiero wymyślić”. Zwłaszcza gdy sztukę osadza się w inscenizacji wykorzystującej oryginalne środki plastyczne. „Figury lalkowe są tym, czym dla teatru dramatycznego są miecze, sztylety i inne narzędzia zbrodni. Lalki są bronią, za którą możemy się schować; która pozwala nam mówić o rzeczach strasznych, nie w bezpośredni sposób” – tłumaczy Walny. Klucz do stworzenia świata „Makbeta” w jego ujęciu stanowi idący Las Birnamski, znajdujący się w zasadzie poza fabułą dramatu. To w nim, poza ludzkim doświadczeniem i wyobrażeniem, jest nadzieja. Dowiedz się więcej Adam Walny – absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim „Hamletem” scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii. Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicą. Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami i odznaczeniami. Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych, jak i plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność laboratoryjną i edukacyjną. W 2012 roku spektaklem „Opus Hamlet” otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.

16 listopada/ Sobota

Warsztaty mistrzowskie Davida Zuazoli są adresowane do uczestników konkursu Animatus i studentów szkół artystycznych. Ich celem będzie rozwijanie kreatywności w tworzeniu lalek teatralnych przy wykorzystaniu odpadów i materiałów, pozornie nienadających się do użytku. Grupa warsztatowa skonstruuje lalki postaci zarówno ludzkich jak fantastycznych, odkrywając różne techniki mechanizmów i animacji, dopasowanych do danych form. Ożywianiu zrealizowanych lalek towarzyszyć będzie stwarzanie im własnych rzeczywistości poprzez wybór fabuł i scenografii.
Pochodzący z Chile David Zuazola to aktor, komunikator audiowizualny, scenarzysta, muzyk i lalkarz. Jest laureatem licznych międzynarodowych nagród, swoje prace prezentował w ponad 20 krajach.

Animatus. Proces to wystawa dokumentująca etapy powstawania prac laureatów konkursu: Pameli Leończyk, Łukasza Puczki, Przemysława Żmiejki. Za dokumentację zdjęciową procesu powstawania animantów odpowiada uznany fotograf teatralny Bartek Warzecha, a za projekt wystawy – Dominika Janicka z Instytutu Dizajnu w Kielcach.
Wernisaż: 16 listopada 2019 r., godz. 15.00
Wystawa czynna do 17 listopada 2019 r., do  godz. 18.00

PRZEDŁUŻENIE – autor Pamela Leończyk

Autorka w ramach projektu zrobiła sylikonowy odlew swojego ciała, a następnie, inspirując się ciałem swojej zmarłej babki, stopniowo zniekształciła go. Odlew jest rodzajem maski/kostiumu, w który ubierze się autorka w trakcie instalacji, aby potem w „nowostarym”, zniekształconym ciele zatańczyć.

Z jednej strony performerka zmierzy się ze swoją przeszłością – wspomnieniem po członku rodziny, z drugiej zaś ze swoją przyszłością – swoim ciałem zmienionym przez upływ czasu. Performans jest osobistą wiwisekcją relacji rodzinnej; jest próbą zmierzenia się z faktem przynależności do określonej komórki społecznej, próbą zrozumienia i poznania siebie przez pryzmat innej osoby.

Idea projektu zrodziła się niedługo po śmierci mojej babki, z którą łączyła mnie intensywna relacja. Niejednokrotnie fantazjowałam, czy będę w przyszłości taka jak ona. Czy będę w ten sam sposób mówiła, poruszała się, czy jej twarz będzie moją twarzą. Jak będę czuła się w takim ciele – starym i zwiotczałym. Czy będę jej przedłużeniem?

Pamela Leończyk (ur. 14.12.1990 w Sejnach) – reżyserka, performerka, aktorka, autorka instalacji i pedagożka teatralna. Studiuje na Wydziale Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka Wiedzy o Teatrze oraz Performatyki Przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej prace teatralne były pokazywane podczas festiwalu FIST w Belgradzie. Instalacja – „Telefon od babci” zaprezentowała na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu. Uczestniczyła w projektach międzynarodowych organizowanych przez Platform European Theater Academy w Cesis (Łotwa) oraz w Salzburgu (Austrialia), gdzie realizowała swoje prace artystyczne. Założycielka Grupy Wolno, z którą zrealizowała spektakl „ciało proces”, który został nagrodzony Grand Prix na XX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim. Koordynatorka festiwalu teatralnego 10. Teatr-Akcje Festiwal PoRuszeń w Suwałkach. Laureatka stypendium programu Laboratorium Nowego Teatru organizowanego przez Nowy Teatr w Krakowie, gdzie obecnie pracuje nad swoją pracą dyplomową. Związana ze Stowarzyszeniem Teatr Węgajty oraz z Fundacją Rezonanse Kultury.

MAMUT– autor Łukasz Puczko

Interaktywna forma animowana przez dwóch aktorów o wysokości ok. 2.7m, długości wraz z trąbą ok. 4.2m oraz wagi ok. 50kg (wraz z animującymi go aktorami ok. 170 kg).

Głównym założeniem projektu jest stworzenie iluzji realności w sposób dotychczas niespotykany oraz przedstawienie unikatowego doświadczenia widza z lalką, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy teatr lalek jest tylko dla dzieci. Czy ma szansę wprawić w osłupienie dorosłego i na stałe wpisać się w świadomości uczestników performansu jako animant, który jest wstanie zastąpić prawdziwe zwierzę, na przykład przy ulicznych czy cyrkowych występach artystycznych.
Mamuta wybrałem ze względu na siłę lalki, która wnosi całkiem sporo nowych możliwości w animację lalkarską. Jego rozmiar nie jest przypadkowy, pozwala on na dostrzeżenie mamuta z daleka, natomiast charakterystyczne cechy animanta: chociażby ciężka trąba, otwiera drogę na rynek cyrkowy czy uliczny, co ucieszy niejednego obrońcę zwierząt.

Łukasz Puczko (ur. 25.08.1989r. w Białymstoku) – podróżnik, aktor, lalkarz, fotograf, performer uliczny. W 2009 roku ukończył Akademię Teatralną na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Wystąpił na ponad 300tu festiwalach w Europie, w tym na 130 z jedną tylko pracą: „Burek – The Dog Marionette”. Prócz tworzeniem lalek zajmuje się projektowaniem kostiumów i scenografii głównie na terenie Europy. Od 2015 lat prowadzi w Południowej Walii prywatny teatr lalek, który wyróżnia się hiperrealistyczną poetyką.
THE ENTER THE PUPPET – GOLEM 01 – autor Przemysław Żmiejko
Wirtualna lalka wyposażona w sztuczną sieć neuronową, za pomocą gestów wykonywanych przez animatora (publiczność), będzie powstawała (rodziła się), uczyła się i wchodziła w z nim w relacje. Wszystko odbędzie się w rzeczywistości wirtualnej.
Projekt w swej idei porusza kwestie dotyczące rozwoju technologicznego i szeroko pojętej kreacji. Literacki archetyp Golema stanie się punktem wyjścia do rozważań na temat rysującej się relacji pomiędzy twórcą a jego dziełem. Poprzez wykreowanie w czasie rzeczywistym wirtualnej postaci „Golema 01”, kreator (widz) za pomocą  gogli VR przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości, gdzie podda postać Golema (wirtualną lalkę) testom, zada mu ćwiczenia, innymi słowy będzie nim animował i wejdzie z nim w relacje. Wykreowany twór, dzięki zaprogramowanej sieci neuronowej, będzie żywo reagował na gesty swojego twórcy. Działanie to nie będzie filmem animowanym a żywą reakcją zaprogramowanej postaci, która odbierze dane sygnały wyprowadzone przez widza i zareaguje na nie według określonych wcześniej zasad. Sztucznie wykreowana wirtualna rzeczywistość stanie się obszarem zdarzeń, badań, doświadczeń oraz przeżyć.
Obecnie każdy może być twórcą, dokonania nauk ścisłych sprawiają, że człowiek ma nieograniczone możliwości. Język pradawnych zaklęci i modlitw został zastąpiony przez język programowania. Performans „Enter The Puppet –Golem 01”, w którym będą uczestniczyć widzowie, odzwierciedli zarówno potrzeby, jak i oczekiwania współczesnego człowieka, ale także ukaże dylematy moralne związane z marzeniami o tworzeniu „ludzkich postaci z gliny”. Ze względu na nieprzewidywalność pokazu, wizja o „rodzeniu” się golema tu i teraz może być niepokojąca, ale też i fascynująca, dlatego ją stworzyłem…
Przemysław Żmiejko (ur. 24.01.1988r. w Białymstoku) – reżyser teatralny, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Reżyser m. in. takich spektakli jak: „Opowieść o drzewie” – Mały Teatr Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (2017r.), „O Rybaku i Złotej Rybce” (2015r.) „O Wilku i Czerwonym Kapturku” (2016r.) „Kapitan Porządek” (2017r.) „Zmruż oczko” (2019r.) Współpracuje z nauczycielami oraz uczniowskimi grupami teatralnymi w ramach projektów realizowanych przez Teatr Lalki i Aktora “Kubuś”: „Uwaga! Dzieci n scenie”, „W szkole i na scenie” oraz „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”. Autor filmów dokumentujących realizację projektów oraz filmów promujących spektakle w TLiA “Kubuś” w Kielcach. Autor multimediów w spektaklach: „O Krokodylu i Królu Daktylu” Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu (2018r.), „Pan Lampa” Teatr Baj Pomorski (2018r.), „Pod adresem marzeń” TLiA “Kubuś” w Kielcach (2019r.), „Jak się robi cyrk?” Teatr Lalek Guliwer w Warszawie (2019r.).

Fenomen spektaklu „Hamlet” w wykonaniu duetu artystycznego Vogel&Wilde opiera się na umiejętnym kolażu teatralnym, muzyczno-plastyczną grą z tekstem Szekspira.
Postacie, zniekształcone do groteskowych marionetek, wydobywają się ze zgniłej sceny. Ożywiane dźwiękami gitary elektrycznej, Król Klaudiusz i Królowa Gertruda, Hamlet i Ofelia, Klaun i Aktor, ponownie zaczynają swoją grę…
Skrawki słów i dialogi w języku angielskim i niemieckim mieszają się z dawną i współczesną muzyką, graną na żywo.
Lalkarstwo balansuje między stylistyką ciężkiego punku i delikatnej poezji!

Wiek: 16+
Lalki i scenariusz: Michael Vogel
Muzyka: Charlotte Wilde
Reżyseria: Frank Soehnle
Występuje: Michael Vogel
Premiera: 30.10.1997r.

Nagrody:
Grand Prix I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji Animart w Łodzi
1. nagroda na 32. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek MTP w Zagrzebiu (Chorwacja)
3. nagroda na 19. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Lalek w Toruniu
Nagroda za aktorstwo na Międzynarodowym Festiwalu Dorosłych Teatrów Lalek w Peczu (Węgry)
1 nagroda na 5. Międzynarodowym Festiwalu Spectaculo Interesse w Ostravie (Czechy)

Teatr Vogel & Wilde – znakiem rozpoznawczym tego teatru są lalki i muzyka na żywo. Twórcy podejmują tematy różnorodne, począwszy od inscenizacji dramatów klasycznych („Hamlet”, „Faust”, „Orfeusz”, „Salomé”), adaptacji powieści („Krabat”, „The Hobbit”, „Frankenstein”) i poezji („Śledziona”, „Piosenki dla Alicji”), utworów muzycznych („Doomsday”, „Toccata”), a skończywszy na spektaklach autorskich, opartych na oryginalnych motywach („Syberia”, „Wrażliwość gigantów”, „Kurz”, „Kukułka”). Wybierane przez twórców środki teatralnego wyrazu mają na celu stworzyć widzom przestrzeń dla wyobraźni, ukazać im interpretacje dzieł, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste. Współpraca z reżyserami i współpracownikami z różnych dziedzin artystycznych według Teatru Wilde &Vogel jest podstawą do tworzenia produkcji na arenie międzynarodowej.

Wiek – 15+
tekst – William Szekspir
adaptacja, reżyseria i scenografia – Adam Walny
kostiumy – Marek Idzikowski
muzyka – Paweł Witulski

obsada:
Makbet – Miłosz Pietruski (gościnnie)
Lady Makbet – Anna Iwasiuta- Dudek (gościnnie)
Wiedźma – Małgorzata Sielska
Król Dunkan, Malkolm – Andrzej Kuba Sielski
Banko, Makduf – Błażej Twarowski

Jeden z najsłynniejszych dramatów Williama Szekspira „ Makbet” to ponadczasowa opowieść o żądzy władzy, determinacji ludzkiego losu, a także źródłach zła w świecie oraz cierpieniu człowieka. Tytułowy bohater sztuki łączy w sobie cechy nieokiełznanego mordercy z wrażliwością i poetycką wyobraźnią. A historia jego zbrodni, choć już powszechnie znanej, nadal inspiruje. Inspiracji tej poddają się nie tylko teatry dramatyczne, lecz także teatry lalkowe, choć w przypadku tych ostatnich, jest to zjawisko rzadkie. Zdaniem reżysera i scenografa spektaklu, uznanego twórcy teatru formy – Adama Walnego, „nie ma szkoły, prototypów, kanonów, na których można się oprzeć w wystawianiu Szekspira i trzeba je dopiero wymyślić”. Zwłaszcza gdy sztukę osadza się w inscenizacji wykorzystującej oryginalne środki plastyczne.

„Figury lalkowe są tym, czym dla teatru dramatycznego są miecze, sztylety i inne narzędzia zbrodni. Lalki są bronią, za którą możemy się schować; która pozwala nam mówić o rzeczach strasznych, nie w bezpośredni sposób” – tłumaczy Walny. Klucz do stworzenia świata „Makbeta” w jego ujęciu stanowi idący Las Birnamski, znajdujący się w zasadzie poza fabułą dramatu. To w nim, poza ludzkim doświadczeniem i wyobrażeniem, jest nadzieja. Dowiedz się więcej

Adam Walny – absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim „Hamletem” scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii. Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicą. Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami i odznaczeniami.
Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych, jak i plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność laboratoryjną i edukacyjną. W 2012 roku spektaklem „Opus Hamlet” otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.

17 listopada/ Niedziela

Warsztaty mistrzowskie Davida Zuazoli są adresowane do uczestników konkursu Animatus i studentów szkół artystycznych. Ich celem będzie rozwijanie kreatywności w tworzeniu lalek teatralnych przy wykorzystaniu odpadów i materiałów, pozornie nienadających się do użytku. Grupa warsztatowa skonstruuje lalki postaci zarówno ludzkich jak fantastycznych, odkrywając różne techniki mechanizmów i animacji, dopasowanych do danych form. Ożywianiu zrealizowanych lalek towarzyszyć będzie stwarzanie im własnych rzeczywistości poprzez wybór fabuł i scenografii.
Pochodzący z Chile David Zuazola to aktor, komunikator audiowizualny, scenarzysta, muzyk i lalkarz. Jest laureatem licznych międzynarodowych nagród, swoje prace prezentował w ponad 20 krajach.

Marta Wyszyńska (doktorantka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Martyna Stachowczyk (doktorantka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Julita Goździk (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz Marcin Tomkiel (student Akademia Teatralna, filia w Białymstoku) i Dawid Mkrtchyan (student Akademia Teatralna, filia w Białymstoku) opowiedzą o pracach artystycznych, nad którymi obecnie pracują.

Juror konkursu Animatus prof. Marek Waszkiel opowie o współczesnych lalkach teatralnych i najciekawszych zjawiskach w obrębie teatru ożywionej formy.
Marek Waszkiel- dr hab., historyk teatru lalek, krytyk i pedagog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, konsultant artystyczny Teatru Amber w Shenzhen (Chiny). Przez lata związany z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, kierował Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, szefował Białostockiemu Teatrowi Lalek i Teatrowi Animacji w Poznaniu. Autor wielu publikacji o teatrze lalek, współpracuje z wieloma teatrami, festiwalami i szkołami lalkarskimi na całym świecie. 

PRZEDŁUŻENIE – autor Pamela Leończyk Autorka w ramach projektu zrobiła sylikonowy odlew swojego ciała, a następnie, inspirując się ciałem swojej zmarłej babki, stopniowo zniekształciła go. Odlew jest rodzajem maski/kostiumu, w który ubierze się autorka w trakcie instalacji, aby potem w „nowostarym”, zniekształconym ciele zatańczyć. Z jednej strony performerka zmierzy się ze swoją przeszłością – wspomnieniem po członku rodziny, z drugiej zaś ze swoją przyszłością – swoim ciałem zmienionym przez upływ czasu. Performans jest osobistą wiwisekcją relacji rodzinnej; jest próbą zmierzenia się z faktem przynależności do określonej komórki społecznej, próbą zrozumienia i poznania siebie przez pryzmat innej osoby. Idea projektu zrodziła się niedługo po śmierci mojej babki, z którą łączyła mnie intensywna relacja. Niejednokrotnie fantazjowałam, czy będę w przyszłości taka jak ona. Czy będę w ten sam sposób mówiła, poruszała się, czy jej twarz będzie moją twarzą. Jak będę czuła się w takim ciele – starym i zwiotczałym. Czy będę jej przedłużeniem? Pamela Leończyk (ur. 14.12.1990 w Sejnach) – reżyserka, performerka, aktorka, autorka instalacji i pedagożka teatralna. Studiuje na Wydziale Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka Wiedzy o Teatrze oraz Performatyki Przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej prace teatralne były pokazywane podczas festiwalu FIST w Belgradzie. Instalacja – „Telefon od babci” zaprezentowała na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu. Uczestniczyła w projektach międzynarodowych organizowanych przez Platform European Theater Academy w Cesis (Łotwa) oraz w Salzburgu (Austrialia), gdzie realizowała swoje prace artystyczne. Założycielka Grupy Wolno, z którą zrealizowała spektakl „ciało proces”, który został nagrodzony Grand Prix na XX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim. Koordynatorka festiwalu teatralnego 10. Teatr-Akcje Festiwal PoRuszeń w Suwałkach. Laureatka stypendium programu Laboratorium Nowego Teatru organizowanego przez Nowy Teatr w Krakowie, gdzie obecnie pracuje nad swoją pracą dyplomową. Związana ze Stowarzyszeniem Teatr Węgajty oraz z Fundacją Rezonanse Kultury. MAMUT– autor Łukasz Puczko Interaktywna forma animowana przez dwóch aktorów o wysokości ok. 2.7m, długości wraz z trąbą ok. 4.2m oraz wagi ok. 50kg (wraz z animującymi go aktorami ok. 170 kg). Głównym założeniem projektu jest stworzenie iluzji realności w sposób dotychczas niespotykany oraz przedstawienie unikatowego doświadczenia widza z lalką, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy teatr lalek jest tylko dla dzieci. Czy ma szansę wprawić w osłupienie dorosłego i na stałe wpisać się w świadomości uczestników performansu jako animant, który jest wstanie zastąpić prawdziwe zwierzę, na przykład przy ulicznych czy cyrkowych występach artystycznych. Mamuta wybrałem ze względu na siłę lalki, która wnosi całkiem sporo nowych możliwości w animację lalkarską. Jego rozmiar nie jest przypadkowy, pozwala on na dostrzeżenie mamuta z daleka, natomiast charakterystyczne cechy animanta: chociażby ciężka trąba, otwiera drogę na rynek cyrkowy czy uliczny, co ucieszy niejednego obrońcę zwierząt. Łukasz Puczko (ur. 25.08.1989r. w Białymstoku) – podróżnik, aktor, lalkarz, fotograf, performer uliczny. W 2009 roku ukończył Akademię Teatralną na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Wystąpił na ponad 300tu festiwalach w Europie, w tym na 130 z jedną tylko pracą: „Burek – The Dog Marionette”. Prócz tworzeniem lalek zajmuje się projektowaniem kostiumów i scenografii głównie na terenie Europy. Od 2015 lat prowadzi w Południowej Walii prywatny teatr lalek, który wyróżnia się hiperrealistyczną poetyką. THE ENTER THE PUPPET – GOLEM 01 – autor Przemysław Żmiejko Wirtualna lalka wyposażona w sztuczną sieć neuronową, za pomocą gestów wykonywanych przez animatora (publiczność), będzie powstawała (rodziła się), uczyła się i wchodziła w z nim w relacje. Wszystko odbędzie się w rzeczywistości wirtualnej. Projekt w swej idei porusza kwestie dotyczące rozwoju technologicznego i szeroko pojętej kreacji. Literacki archetyp Golema stanie się punktem wyjścia do rozważań na temat rysującej się relacji pomiędzy twórcą a jego dziełem. Poprzez wykreowanie w czasie rzeczywistym wirtualnej postaci „Golema 01”, kreator (widz) za pomocą  gogli VR przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości, gdzie podda postać Golema (wirtualną lalkę) testom, zada mu ćwiczenia, innymi słowy będzie nim animował i wejdzie z nim w relacje. Wykreowany twór, dzięki zaprogramowanej sieci neuronowej, będzie żywo reagował na gesty swojego twórcy. Działanie to nie będzie filmem animowanym a żywą reakcją zaprogramowanej postaci, która odbierze dane sygnały wyprowadzone przez widza i zareaguje na nie według określonych wcześniej zasad. Sztucznie wykreowana wirtualna rzeczywistość stanie się obszarem zdarzeń, badań, doświadczeń oraz przeżyć. Obecnie każdy może być twórcą, dokonania nauk ścisłych sprawiają, że człowiek ma nieograniczone możliwości. Język pradawnych zaklęci i modlitw został zastąpiony przez język programowania. Performans „Enter The Puppet –Golem 01”, w którym będą uczestniczyć widzowie, odzwierciedli zarówno potrzeby, jak i oczekiwania współczesnego człowieka, ale także ukaże dylematy moralne związane z marzeniami o tworzeniu „ludzkich postaci z gliny”. Ze względu na nieprzewidywalność pokazu, wizja o „rodzeniu” się golema tu i teraz może być niepokojąca, ale też i fascynująca, dlatego ją stworzyłem… Przemysław Żmiejko (ur. 24.01.1988r. w Białymstoku) – reżyser teatralny, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Reżyser m. in. takich spektakli jak: „Opowieść o drzewie” – Mały Teatr Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (2017r.), „O Rybaku i Złotej Rybce” (2015r.) „O Wilku i Czerwonym Kapturku” (2016r.) „Kapitan Porządek” (2017r.) „Zmruż oczko” (2019r.) Współpracuje z nauczycielami oraz uczniowskimi grupami teatralnymi w ramach projektów realizowanych przez Teatr Lalki i Aktora “Kubuś”: „Uwaga! Dzieci n scenie”, „W szkole i na scenie” oraz „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”. Autor filmów dokumentujących realizację projektów oraz filmów promujących spektakle w TLiA “Kubuś” w Kielcach. Autor multimediów w spektaklach: „O Krokodylu i Królu Daktylu” Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu (2018r.), „Pan Lampa” Teatr Baj Pomorski (2018r.), „Pod adresem marzeń” TLiA “Kubuś” w Kielcach (2019r.), „Jak się robi cyrk?” Teatr Lalek Guliwer w Warszawie (2019r.).

Liryczna opowieść grozy oparta na baśni Hansa Christiana Andersena i poezji Rainera Marii Rilke’ego Reżyseria- Jana Tumina Występują: Alisa Okeynik, Dima Chupakhin Scenografię, lalki i rekwizyty wykonała Kira Kamalidinova. Oświetlenie – Vasilii Kovalev Muzyka – Iurii Leikin Czas trwania: 90 minut bez przerwy Premiera: 2018 Grupa docelowa: spektakl familijny, 10+ Przedstawienie wprowadza publiczność do świata rzeczy i słów inspirowanych baśnią „Królowa Śniegu”; czarującej rzeczywistości pełnej dźwięków i lalek. W tej historii występuje tylko Gerda, która siedzi sama w pokoju. Jak w lustrze, odbijają się w niej inni bohaterowie baśni Andersena, podąża za refleksjami. Gerda nie zauważa upływu czasu, nadal uważa się za małą dziewczynkę, która nadal szuka Kaja. Spektakl „Pokój Gerdy” jest o poszukiwaniu prawdy i związanym z tym lękiem; jest o wieczności, która zawsze jest gotowa się z nami spotkać; wieczności mieszczącej się w jednym słowie, które wydychamy wraz z ciepłym oddechem na zamarznięte okno, po to tylko, aby w końcu zobaczyć coś dla nas bardzo cennego; coś, co utraciliśmy bardzo dawno temu. Podobnie jak nasze ciało, nasz pokój jest odbiciem wszystkich doświadczeń, które kolekcjonujemy przez całe życie. Wszyscy znamy bajkę o pełnej niebezpieczeństw podróży Gerdy. Zastanówmy się jednak… czy Gerda naprawdę musiała wychodzić na zewnątrz, aby znaleźć Kaja? Co by się stało, gdyby wyruszyła w tę podróż bez opuszczenia pokoju, a ludzi, drogi, dziwne miejsca spotykała zamknięte w przedmiotach? Wtedy to opowieść Gerdy przestałaby być opowieścią o dorastaniu, a stałaby się metaforą, grą pamięciową odtwarzającą przeszłość, otwartą na interpretację każdego z nas. NAGRODY: • Theatre-Lover Award (Saint Petersburg) – Best Production and Best Actress; • Grand Prix of the International Puppet Theatre Festival “Petrushka the Great”; • Recognition Award (Alisa Oleynik) at the International Puppet Theatre Festival “Petrushka the Great”; • Best Actress Award at the International Puppet Theatre Festival “Petrushka the Great”; • Golden Soffit Award in 2017 and 2018: • Best Production; • Best Director (Yana Tumina); • Best Female Role (Alisa Oleynik); • Special Prize (Kira Kamalidinova) for creating a unique set; • Best Production Award at the International Festival “Christmas Parade”; • five nominations for the Golden Mask Award.

KONTAKT

Konkurs “Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora “Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.