Wygraj konkurs
i zrealizuj swój projekt

Stwórz koncepcję lalki,
animowanego obiektu,
formy teatralnej.

AKTUALNOŚCI

Slider

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

IDEA

Idea Konkursu

Pochodzące z  łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak zawsze jest.”

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Istotą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, które mogą wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

NAGRODY

Nagrody

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

> równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła.

> nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

> pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

> konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

> noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach

> organizację pokazu, w którym zbudowane animanty będę mogły się pokazać w trakcie finału

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

REGULAMIN

Regulamin

IV Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus” (zwanym dalej „Konkursem”).

2.  Celem Konkursu jest odkrywanie nowych form lalkowych, w szczególności wykorzystujących nowe materiały i nowe technologie.

3.  Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego (zwany dalej „Organizatorem”)  z siedzibą: ul. Duża 9, 25 – 304 Kielce, NIP: 657-02-34-815. Osoba kontaktowa: Karolina Gregorczyk-Rożkowicz tel. 698859302, info@animatuscontest.pl

4.  Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§2
UCZESTNIK KONKURSU

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (Uczestnik nie ma obowiązku ukończenia lub studiowania na uczelni artystycznej), którzy w okresie trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe oraz spełniają inne warunki opisane w Regulaminie.

2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest zgłoszenie jednej pracy zrealizowanej przez zespół, składający się maksymalnie z dwóch autorów (Uczestników).

§3
ZADANIE KONKURSOWE

1.  Zadanie Konkursowe polega na zaprojektowaniu innowacyjnej formy teatralnej, figury/lalki teatralnej, animowanego obiektu.

2.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres info@animatuscontest.pl wiadomości zawierającej:

a)  oryginalny projekt lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej w formacie PDF bądź JPG (może to być rysunek/skan/wizualizacja/zdjęcie/projekt graficzny), w rozmiarze nie większym niż 100 MB (plik po otwarciu powinien być czytelny). Projekt należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com

b)  wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy,

3.  Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po upływie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.  Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.

5.  Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie projekty prac, które nie brały udziału w innych konkursach i nie zostały wcześniej wykonane przez autorów.

§4
HARMONOGRAM KONKURSU „ANIMATUS”

1.  Konkurs „Animatus” trwa od 16 czerwca 2021 do finału konkursu (listopad 2021).

2.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

a)  Zgłoszenia do Konkursu w pierwszym etapie należy wysyłać od dnia 16 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021.

b)  Nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac zostaną ogłoszone na stronie www.animatuscontest.pl do dnia 6  września 2021.

c)  Drugi etap konkursu polega na zaprezentowaniu prac Komisji Konkursowej do 15 września 2021 (Organizator zakłada możliwość spotkania on-line)

d)  Rozstrzygnięcie drugiego etapu i powołanie trzech Laureatów nastąpi w terminie do dnia 20 września 2021.

e)  Trzech Laureatów w dniu finału Konkursu zaprezentuje przed publicznością i online swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

§5
KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY REKRUTACJI

1.  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.

2.  Komisja Konkursowa przy typowaniu najlepszych projektów będzie brała przede wszystkim pod uwagę:

a)  oryginalność formy,

b)  zastosowanie nowoczesnych materiałów i nowych technologii przy tworzeniu formy,

c)  koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania formy teatralnej (nie może przekraczać 700 euro).

3.  Komisja Konkursowa po rozmowach z wybranymi Uczestnikami Konkursu typuje trzech Laureatów Konkursu.

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§6
LAUREACI KONKURSU

1.  Laureaci Konkursu zobowiązani są do:

a)  wykonania lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej wg przedstawionego i zaakceptowanego przez Organizatora projektu w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego w okresie: październik– listopad 2021 r.

b)  samodzielnego przygotowania, lub we współpracy z aktorami Teatru „Kubuś”, etiudy prezentującej wykonaną przez siebie lalkę/animowany obiekt/formę teatralną.

c)  Minimum jednokrotnej prezentacji wykonanej lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie nagrania prezentacji w Internecie na czas nieokreślony.

§7
NAGRODY

Organizator gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

a)  równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła wymienionego w §6 ust.1. Regulaminu. W przypadku dwóch autorów jednego dzieła kwota zostanie podzielona między członków. Nagrody pieniężne podlegają zobowiązaniom publiczno-prawnym (pobierany jest od nich podatek).

b)  nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

c)  pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

d)  konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

e)  noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1.  Organizator i Uczestnik Konkursu zgodnie stwierdzają, że opracowanie projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej i dzieła na podstawie tego projektu jest działalnością twórczą, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

2.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że dzieło wymienione w §8 ust.1 Regulaminu stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z wykorzystywaniem dzieła przez Organizatora.

3.  Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do dzieła wymienionego w §8 ust.1 Regulaminu lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

4.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do opracowanego projektu i dzieła na podstawie tego projektu określonego w §8 ust.1 Regulaminu.

5.  Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z działalności twórczej wymienionej w §8 ust.1 Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a)  w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć bezpłatny dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na okres od dnia premiery na czas nieokreślony;

b)  wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i innych);

c)  utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;

d)  publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;

e)  wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;

f)  tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;

g)  włączenie dzieła jako elementu innych utworów.

6.  W przypadku pojawienia się pola eksploatacji nieznanego w momencie zawarcia umowy Organizator poprosi Uczestnika Konkursu na piśmie do przeniesienia prawa do korzystania z dzieła na nowym polu eksploatacji.

§9
INFORMACJE O KONKURSIE

1.  Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin Konkursu, udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.animatuscontest.pl

2.  W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.animatuscontest.pl pojawią się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu relacjonowania Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, a także podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

3.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

STRONA GŁÓWNA >

PROGRAM FINAŁU

Program Finału Animatusa

10 grudnia/ czwartek

Digittry: fuzja cyfry i lalki – rozważania na temat pojęcia digittry, stworzonego przeze Agnieszkę Błaszczak z połączenia słów digital (ang. cyfrowy) i puppetry (ang. lalkarstwo). Podstawą tej koncepcji jest budowanie pomostu pomiędzy światem analogowym i światem cyfrowym w kontekście sztuk performatywnych. Zjawisko digittry może zaistnieć przy wspólnym udziale trzech elementów: lalkarstwa (np. w postaci animacji, koncepcji ruchu czy mimetyki), technologii cyfrowej oraz człowieka (artysty, naukowca lub widza). Te trzy rzeczywistości ramach pojęcia digittry łączą się ze sobą na wielu płaszczyznach – praktycznych, metaforycznych i metafizycznych, stanowiąc nierozerwalną całość. 

AGNIESZKA BŁASZCZAK – Absolwentka reżyserii na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i reżyserii filmowej w Wajda Film School. Jako asystent reżysera współpracowała m.in. z Neville’m Tranterem, Janni Younge i Markiem Downem. Debiutowała w 2017 spektaklem “Dzień Osiemdziesiąty Piąty” (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu). Współpracuje z teatrami lalkowymi w Polsce (spektakle m.in. w Olsztyńskim Teatrze Lalek, Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej czy Teatrze Animacji w Poznaniu) oraz za granicą (Blind Summit Theatre w Londynie). Laureatka Nagrody Specjalnej im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teorii teatru w konkursie Instytutu Teatralnego (2020). Prowadzi research dotyczący pojęcia digittry.

Wykład będzie poświęcony mało obecnie znanym, a w minionych wiekach często wykorzystywanym w różnego rodzaju ceremoniach religijnych, rzeźbom wyposażonym w mechanizmy pozwalające na animację przedstawionej postaci, w pierwszej kolejności Chrystusa. W jego trakcie przedstawione zostaną liczne przykłady tego rodzaju wyobrażeń z terenu całej Europy, w tym Polski. Przede wszystkim jednak zostanie wyjaśniona ich konstrukcja, pozwalająca na poruszanie rękoma, nogami bądź głową danej postaci, a czasami też oczyma czy… językiem. Będzie się również można zapoznać z mechanizmami, które umożliwiały np. wypływanie krwi z rany w boku Chrystusa. Aby zarysować pełnię obrazu wielowiekowej praktyki tworzenia tego rodzaju figur zostanie omówiona ich funkcja oraz sposób postrzegania przez wiernych.

dr KAMIL KOPANIA – adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na stanowisku adiunkta pracował również w latach 2008-2019, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współtwórca miesięcznika “Kultura” (2003-2004). Współzałożyciel i prezes Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (działającego w latach 2004- 2018), którego celem było uzupełnianie oraz promocja „Kolekcji II” Galerii Arsenał w Białymstoku, jednego z najważniejszych zbiorów współczesnej sztuki polskiej i obcej, powstającej po 1989 r. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2005 i 2010) oraz Institut International de la Marionnette, Charleville-Mézičres – l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézičres (2011). Zajmuje się związkami sztuk plastycznych z teatrem, funkcją i odbiorem dzieł sztuki w średniowieczu, historią teatru lalek, wybranymi zagadnieniami sztuki współczesnej. Autor wielu publikacji książkowych, m.in.: “Arsenał sztuki. Galeria Arsenał w Białymstoku i jej Kolekcja II”; “Animated Sculptures of the Crucified Christ In the Religious Culture of the Latin Middle Ages”; “Forma. Barwa. Faktura. O scenografiach Teatru Lalki i Aktora ‘Kubuś’ w Kielcach i ich relacjach z innymi gałęziami sztuk plastycznych”; “Czas apokalipsy, Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności” (red.); “Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries)” (red.); „Dolls, Puppets, Sculptures and Living Images. From the Middle Ages to the End of the 18th Century” (red.); „Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition” (red.); „Lalki: teatr, film, polityka”, kat. wyst., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 19 marca – 23 czerwca 2019 (red. z Joanną Kordjak). Od 2015 r. tworzy analizy kontekstualne w projekcie “iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” w ramach współpracy z Fundacją Audiodeskrypcja.

11 grudnia/ piątek

Do końca XX w. łączenie teatru lalkowego z różnymi mediami opierało się przede wszystkim na wykorzystaniu filmu, techniki wideo oraz animacji komputerowej. Rozwój narzędzi cyfrowych sprawił, że z początkiem XXI w. akcent przeniósł się na rozmaite połączenia lalkarstwa z praktykami digitalnymi. Na podstawie wybranych zjawisk lalkarstwa światowego i polskiego omówione zostaną konsekwencje synergii teatru lalkowego z różnymi mediami, w tym m.in.: estetyczne efekty mediatyzacji sceny lalkowej, eksperymentalne rozwiązania w zakresie technik animacji i konstrukcji lalek, zastosowania technologii cyfrowych oraz przemiany praktyk odbiorczych. Przywołane przykłady prezentować będą zacieranie się granic pomiędzy różnymi domenami działań performatywnych, co skłania do redefiniowania terminów „lalka”, „animacja”. 

Dr MARZENNA WIŚNIEWSKA – teatrolożka, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski w Toruniu w latach 2001-2011. Zainteresowania badawcze: teatr i performanse kulturowe, estetyka teatru lalek, teatr jako medium i media w teatrze, teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, pedagogika teatru, animacja i zarządzanie w kulturze. Jest autorką artykułów naukowych, współredaktorką monografii naukowych (m.in.: Teatr wśród mediów, Toruń 2015; Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży;Toruń 2016; Puppetry in the 21th Century: Reflection and Challenges; Białystok 2019. Publikuje na łamach „Teatru Lalek” i „Teatru”. W latach 2016-2019 była kierowniczką naukową i kuratorką wydarzeń realizowanych w ramach projektu Dorman. Archiwum otwarte prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Członkini komisji eksperckich programów „Teatr Polska” (2016, 2017), „Lato w teatrze” (2018, 2019), Konkurs im. Jana Dormana (2020). Należy do kolegium redakcyjnego pisma „Teatr Lalek”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Grupa MEINHARDT & KRAUSS istnieje od 2003 roku. Jej twórcami są lalkarka i reżyserka Iris Meinhardt, reżyser i artysta wideo Michael Krauss oraz kompozytor Thorsten Meinhardt. Spektakle zespołu ze Stuttgartu żyją w intensywnym przenikaniu się teatru lalek, filmu,  nowych mediów i muzyki współczesnej, a od niedawna także robotyki. Umiejętnie łączą high-tech i poezję, wirtualność i ciało w oryginalnym języku teatralnym, który w surrealistycznym duchu zachęca do postrzegania pozornie nierealnego za pewnik.

Niezależny zespół MEINHARDT&KRAUSS ze swoimi produkcjami odwiedził ponad 20 międzynarodowych festiwali, na których zdobył takie nagrody jak: „Grünschnabel”, „Swiss Prize for Innovative, Young Theatre” oraz nominację do „George’a Nagroda sponsorska Tabori “. W 2017 roku zespół otrzymał stypendium „Flausen + Young Artists in Residenz” przyznane przez „Theatre Wrede”. MEINHARDT&KRAUSS prowadzą krajowe i międzynarodowe warsztaty z zakresu teatru figur i nowych mediów. Ponadto są gościnnymi wykładowcami w „Musikhochschule Stuttgart”, „Folkwang Universität der Künste Essen” i „HfMDK Frankfurt”.

UWAGA! Spotkanie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Link do spotkania: https://zoom.us/j/99742426999

Liczba miejsc ograniczona.

12 grudnia/ sobota

Forum Form to inicjatywa powstała w ramach Międzynarodowego Konkursu Animatus organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach służąca wymianie doświadczeń i idei w obszarze eksperymentalnych form teatru lalek.             

  Udział w Forum Form polega na prezentacji własnych nowatorskich lalek i obiektów teatralnych podczas spotkania osób zainteresowanych teatrem formy ( m.in. reżyserów, scenografów, aktorów, pasjonatów). Ma ono służyć inspiracji i dyskusji, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą czy realizacją projektów.   W pracowniach indywidulanych artystów powstają nieoczywiste formy, których nie zobaczymy na scenach – to formy „jutra”, fragmenty form, dzieła nieskończone. Warto je odkrywać, analizować, szukać sposobów na ożywienie czy przetworzenie.

Link do platformy ZOOM: https://zoom.us/j/92403956368

UWAGA! Uczestnictwo w prezentacjach jest bezpłatne. Liczba osób ograniczona.

„Animatus.NOW” to wystawa dokumentująca etapy powstawania prac Laureatów konkursu: Pauliny Araszkiewicz, Małgorzaty Tarasewicz-Wosik, Łukasza Skwary. Zobaczymy technologię tworzenia nowoczesnych form, proces eksperymentowania z materią oraz ostateczne efekty działań nagrodzonych twórców. Prace wyróżnia nowatorskie podejście do narzędzi i materiałów, jakie stosują autorzy.  Za dokumentacje fotograficzną procesu powstawania form odpowiada uznany fotograf teatralny Bartek Warzecha.

BARTEK WARZECHA -fotograf. Urodzony w Białymstoku, rocznik ’84. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Zawodowo współpracuje głównie z instytucjami kultury, teatrami oraz architektami. Jest laureatem pierwszej edycji konkursu DEBUTS 2014 organizowanego przez „doc! Photo Magazine”. Był uczestnikiem rocznego Programu Mentorskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sputnik Photos, który zakończył się publikacją zbiorowego albumu „No.03”. Jest autorem zdjęć do plakatów teatralnych. Sfotografował ponad 200 spektakli. Jest finalistą Konkursu Fotografii Teatralnej (2015) organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W kwietniu 2016 roku w Baku, w Azerbejdżanie w ramach Festiwalu Młodej Polskiej Fotografii odbyła sie wystawa jego zdjęć z cyklu „Monumentalne”. Jego prace zostały nominowane do nagrody Klubu Twórców Reklamy (2016) w kategoriach: Kultura i Sztuka oraz Projekt Artystyczny. Jego fotografie były publikowane m.in. w: szwajcarskim Neue Zurcher Zeitung, tajwańskim Interior Design, niemieckim View czy holenderskim Mark Magazine oraz polskich pismach takich jak: 2+3D, Art & Business, Pani, K mag, Dom & Wnętrze, Teatr, Didaskalia, Newsweek, Tygodnik Powszechny, Polityka, Przekrój, Wprost, Zwierciadło, Polska The Times, Gazeta Wyborcza. Dla teatru “Kubuś” wykonuje zdjęcia do spektakli i innych przedsięwzięć.

POWŁOKI – Paulina Araszkiewicz

„Powłoki” to instalacja, która opowiada o kobietach i o ich pozycji we współczesnym świecie. Koncentruję się na problemie, jakim jest definiowanie wartości kobiet poprzez ich wygląd i wiek. Obecnie to fizyczność jest u kobiet najważniejsza i przysłania wszystko inne, jednocześnie sprawiając, że ich głos staje się niesłyszalny. W pracy Pauliny Araszkiewicz kruche, przeestetyzowane odwzorowania ciał kobiecych ulegają stopniowej destrukcji.  Laureatka skupia się na kontraście między istotą a ciałem, fizyczną obudową, do której często sprowadza się kobiety, co sprawia, że tracą swą wartość, gdy się starzeją.

PAULINA ARASZKIEWICZ -obecnie jest studentką wydziału Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dotychczas głównymi obszarami działań Pauliny był kostium teatralny i filmowy.  Najczęściej szuka połączeń między różnymi dziedzinami sztuki. W 2019 roku dyplom licencjacki Pauliny Araszkiewicz reprezentował Wydział Scenografii na Quadriennale Scenografii w Pradze.

 

 

 

POSTLALKA –  Małgorzata Tarasewicz-Wosik

„Postlalka” jest samodzielnym rzeźbiarskim obiektem, który można swobodnie animować na różne sposoby. Części ciała lalki łączą się w nieskończenie wiele kombinacji. Pozycja wyjściowa lalki przypomina symboliczną postawę człowieka, który rozpoczyna taniec. Pozycja ta zainspirowała Małgorzatę Tarasewicz-Wosik do rozpoczęcia badań nad uchwyceniem ruchu i bezruchu lalki jako z jednej strony samodzielnego obiektu, z drugiej zaś formy, która potrzebuje animacji ze strony aktora. Laureatka opiera badania na tezie: Ruch-Istnienie. Bezruch-Atrapa. Istnienie-Obiekt    

MAŁGORZATA TARASEIWCZ-WOSIK -z zawodu rzemieślnik, artysta, wykonawca, wytwórca lalek, rekwizytów, scenografii teatralnych oraz kostiumów. Współpracuje z artystami sztuki współczesnej nad techniczną stroną projektów artystycznych. Obecnie studiuje na kierunku Technologii Teatru Lalek ze Scenografii na Akademii Teatralnej w Białymstoku.

 

 

 

 

NIEREALNA LALKA – Łukasz Skwara

„Nierealna Lalka” przedstawia marionetkę sterowaną wirtualnie za pomocą gestów dłoni z wykorzystaniem sensora ruchu. Projekt obrazuje możliwości przeniesienia sztuki sterowania marionetkami do świata wirtualnego oraz odpowiada na pytanie, czy za pomocą wirtualnych sznurków jesteśmy w stanie opowiadać historie. Krótka etiuda prezentuje możliwości płynące z wykorzystania silnika graficznego do gier na potrzeby przedstawienia w przestrzeni wirtualnej scenografii. Efekty graficzne oraz dźwiękowe tworzone w czasie rzeczywistym, sterowane poprzez ruch wirtualnej marionetki tworzą każdorazowo unikatowe doświadczenie audiowizualne.

ŁUKASZ SKWARA – ukończył kierunek Informatyka Stosowana na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w 2013 roku, a następnie Grafikę Komputerową na Politechnice Krakowskiej w 2014 roku. W 2016 roku zaprojektował Instalację Interaktywną „Star Light” w Galerii Bielskiej BWA. Pracował jako Interactive Designer w firmie VisualSupport.  

 

„Różnorodne środki wyrazu są źródłem ekspresji indywidualnej, która zawsze zdąża ku rozwiązaniom oryginalnym. Przy czym tradycja lalkowa nie zniknęła z naszego horyzontu. To do niej zawsze możemy się odwołać” – pisał w orędziu z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa w 2011 roku prof. Henryk Jurkowski. Po niemal dekadzie słowa te wydają się nadal aktualne. Młode pokolenie lalkarzy w swoich spektaklach nieustannie odwołuje się do klasycznych wzorców, choć wykorzystuje je w nowatorski i atrakcyjny sposób. W trakcie rozmowy spróbujemy omówić kierunki oraz efekty tych poszukiwań, skupiając się na najciekawszych przykładach ostatnich sezonów.

Link do platformy ZOOM: https://zoom.us/j/99532348981

UWAGA! Uczestnictwo w debacie jest bezpłatne. Liczba osób ograniczona.

KONTAKT

Konkurs “Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora “Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.