STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Celem Konkursu jest odkrywanie nowych form lalkowych, w szczególności wykorzystujących nowe materiały i nowe technologie.
3. Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą: ul. Duża 9, 25 – 304 Kielce, NIP: 657-02-34-815. Osoba kontaktowa: Karolina Gregorczyk tel. 698859302, info@animatuscontest.pl
4. Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Kielce. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§2
UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (Uczestnik nie ma obowiązku ukończenia lub studiowania na uczelni artystycznej), którzy w okresie trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe oraz spełniają inne warunki opisane w Regulaminie.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest zgłoszenie jednej pracy zrealizowanej przez zespół, składający się maksymalnie z dwóch autorów (Uczestników).

§3
ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie Konkursowe polega na zaprojektowaniu innowacyjnej formy teatralnej, figury/lalki teatralnej, animowanego obiektu.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres info@animatuscontest.pl wiadomości zawierającej:
a) oryginalny projekt lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej w formacie PDF bądź JPG (może to być rysunek/skan/wizualizacja/zdjęcie/projekt graficzny), w rozmiarze nie większym niż 100 MB (plik po otwarciu powinien być czytelny). Projekt należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com
b) wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (znajduje się pod regulaminem)
3. Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po upływie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.
5. Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach i nie były nigdzie prezentowane.

§4
HARMONOGRAM KONKURSU „ANIMATUS”

1. Konkurs „Animatus” trwa od 24 lipca do finału konkursu (listopad/grudzień 2020).
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Zgłoszenia do Konkursu w pierwszym etapie należy wysyłać od dnia 24 lipca 2020 do dnia 25 września 2020.
b) Nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac zostaną ogłoszone na stronie www.animatuscontest.pl do dnia 30 września 2020.
c) Drugi etap polega na zaprezentowaniu prac Komisji Konkursowej do 10 października (Organizator zakłada możliwość spotkania on-line w przypadku autorów spoza obszaru Polski).
d) Rozstrzygnięcie drugiego etapu i powołanie trzech Laureatów nastąpi w terminie do dnia 16 października 2020.
e) Trzech Laureatów w dniu finału Konkursu zaprezentuje przed publicznością i online swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

§5
KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY REKRUTACJI

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa przy typowaniu najlepszych projektów będzie brała przede wszystkim pod uwagę:
a) oryginalność formy,
b) zastosowanie nowoczesnych materiałów i nowych technologii przy tworzeniu formy,
c) koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania formy teatralnej (nie może przekraczać 700 euro).
3. Komisja Konkursowa po rozmowach z wybranymi Uczestnikami Konkursu typuje trzech Laureatów Konkursu.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§6
LAUREACI KONKURSU

1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do:
a) wykonania lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej wg przedstawionego i zaakceptowanego przez Organizatora projektu w siedzibie Teatru Lalki
i Aktora „Kubuś” w Kielcach w okresie: październik – listopad 2020 r.
b) samodzielnego przygotowania, lub we współpracy z aktorami Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, etiudy prezentującej wykonaną przez siebie lalkę/animowany obiekt/formę teatralną.
c) Minimum jednokrotnej prezentacji wykonanej lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie nagrania prezentacji w Internecie na czas nieokreślony


§7
NAGRODY

Organizator gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:
a) równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc złotych) po wykonaniu dzieła wymienionego w §6 ust.1. Regulaminu. W przypadku dwóch autorów jednego dzieła kwota zostanie podzielona między członków. Nagrody pieniężne podlegają zobowiązaniom publiczno-prawnym (pobierany jest od nich podatek).
b) nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.
c) pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.
d) konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.
e) noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator i Uczestnik Konkursu zgodnie stwierdzają, że opracowanie projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej i dzieła na podstawie tego projektu jest działalnością twórczą, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dzieło wymienione w §8 ust.1 Regulaminu stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z wykorzystywaniem dzieła przez Organizatora.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do dzieła wymienionego w §8 ust.1 Regulaminu lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
4. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi prawa autorskie do dzieła określonego w §8 ust.1 Regulaminu, tym sposobem upoważnia go do korzystania z niego na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i innych);
b) utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;
c) publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;
d) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;
e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;
f) włączenie dzieła jako elementu innych utworów.
5. W przypadku pojawienia się pola eksploatacji nieznanego w momencie zawarcia umowy Organizator poprosi Uczestnika Konkursu na piśmie do przeniesienia prawa do korzystania
z dzieła na nowym polu eksploatacji.

§9
INFORMACJE O KONKURSIE

1. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin Konkursu, udostępnione są do wglądu
w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.animatuscontest.pl
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.animatuscontest.pl pojawią się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBYCH

1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu relacjonowania Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu
w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, a także podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Robert Drobniuch
Dyrektor Teatru
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach