Wygraj konkurs
i zrealizuj swój projekt

Stwórz koncepcję lalki,
animowanego obiektu,
formy teatralnej.

AKTUALNOŚCI

Slider

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

IDEA

Idea Konkursu

Pochodzące z  łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak zawsze jest.”

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Istotą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, które mogą wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

NAGRODY

Nagrody

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

> równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła.

> nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

> pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

> konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

> noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach

> organizację pokazu, w którym zbudowane animanty będę mogły się pokazać w trakcie finału

STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

REGULAMIN

Regulamin

IV Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus” (zwanym dalej „Konkursem”).

2.  Celem Konkursu jest odkrywanie nowych form lalkowych, w szczególności wykorzystujących nowe materiały i nowe technologie.

3.  Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego (zwany dalej „Organizatorem”)  z siedzibą: ul. Duża 9, 25 – 304 Kielce, NIP: 657-02-34-815. Osoba kontaktowa: Karolina Gregorczyk-Rożkowicz tel. 698859302, info@animatuscontest.pl

4.  Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§2
UCZESTNIK KONKURSU

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (Uczestnik nie ma obowiązku ukończenia lub studiowania na uczelni artystycznej), którzy w okresie trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe oraz spełniają inne warunki opisane w Regulaminie.

2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest zgłoszenie jednej pracy zrealizowanej przez zespół, składający się maksymalnie z dwóch autorów (Uczestników).

§3
ZADANIE KONKURSOWE

1.  Zadanie Konkursowe polega na zaprojektowaniu innowacyjnej formy teatralnej, figury/lalki teatralnej, animowanego obiektu.

2.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres info@animatuscontest.pl wiadomości zawierającej:

a)  oryginalny projekt lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej w formacie PDF bądź JPG (może to być rysunek/skan/wizualizacja/zdjęcie/projekt graficzny), w rozmiarze nie większym niż 100 MB (plik po otwarciu powinien być czytelny). Projekt należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com

b)  wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy,

3.  Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po upływie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.

4.  Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.

5.  Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie projekty prac, które nie brały udziału w innych konkursach i nie zostały wcześniej wykonane przez autorów.

§4
HARMONOGRAM KONKURSU „ANIMATUS”

1.  Konkurs „Animatus” trwa od 16 czerwca 2021 do finału konkursu (listopad 2021).

2.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

a)  Zgłoszenia do Konkursu w pierwszym etapie należy wysyłać od dnia 16 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021.

b)  Nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac zostaną ogłoszone na stronie www.animatuscontest.pl do dnia 6  września 2021.

c)  Drugi etap konkursu polega na zaprezentowaniu prac Komisji Konkursowej do 15 września 2021 (Organizator zakłada możliwość spotkania on-line)

d)  Rozstrzygnięcie drugiego etapu i powołanie trzech Laureatów nastąpi w terminie do dnia 20 września 2021.

e)  Trzech Laureatów w dniu finału Konkursu zaprezentuje przed publicznością i online swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

§5
KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY REKRUTACJI

1.  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.

2.  Komisja Konkursowa przy typowaniu najlepszych projektów będzie brała przede wszystkim pod uwagę:

a)  oryginalność formy,

b)  zastosowanie nowoczesnych materiałów i nowych technologii przy tworzeniu formy,

c)  koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania formy teatralnej (nie może przekraczać 700 euro).

3.  Komisja Konkursowa po rozmowach z wybranymi Uczestnikami Konkursu typuje trzech Laureatów Konkursu.

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§6
LAUREACI KONKURSU

1.  Laureaci Konkursu zobowiązani są do:

a)  wykonania lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej wg przedstawionego i zaakceptowanego przez Organizatora projektu w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego w okresie: październik– listopad 2021 r.

b)  samodzielnego przygotowania, lub we współpracy z aktorami Teatru „Kubuś”, etiudy prezentującej wykonaną przez siebie lalkę/animowany obiekt/formę teatralną.

c)  Minimum jednokrotnej prezentacji wykonanej lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej oraz wyrażenia zgody na udostępnienie nagrania prezentacji w Internecie na czas nieokreślony.

§7
NAGRODY

Organizator gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

a)  równorzędne nagrody o wartości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) po wykonaniu dzieła wymienionego w §6 ust.1. Regulaminu. W przypadku dwóch autorów jednego dzieła kwota zostanie podzielona między członków. Nagrody pieniężne podlegają zobowiązaniom publiczno-prawnym (pobierany jest od nich podatek).

b)  nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.

c)  pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.

d)  konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.

e)  noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1.  Organizator i Uczestnik Konkursu zgodnie stwierdzają, że opracowanie projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej i dzieła na podstawie tego projektu jest działalnością twórczą, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

2.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że dzieło wymienione w §8 ust.1 Regulaminu stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z wykorzystywaniem dzieła przez Organizatora.

3.  Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do dzieła wymienionego w §8 ust.1 Regulaminu lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

4.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do opracowanego projektu i dzieła na podstawie tego projektu określonego w §8 ust.1 Regulaminu.

5.  Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z działalności twórczej wymienionej w §8 ust.1 Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a)  w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć bezpłatny dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na okres od dnia premiery na czas nieokreślony;

b)  wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i innych);

c)  utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;

d)  publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;

e)  wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;

f)  tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;

g)  włączenie dzieła jako elementu innych utworów.

6.  W przypadku pojawienia się pola eksploatacji nieznanego w momencie zawarcia umowy Organizator poprosi Uczestnika Konkursu na piśmie do przeniesienia prawa do korzystania z dzieła na nowym polu eksploatacji.

§9
INFORMACJE O KONKURSIE

1.  Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin Konkursu, udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.animatuscontest.pl

2.  W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.animatuscontest.pl pojawią się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu relacjonowania Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, a także podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

3.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

STRONA GŁÓWNA >

PROGRAM FINAŁU

Program Finału Animatusa

13 listopada 2021

Forum Form to platforma wymiany doświadczeń i idei w obszarze eksperymentalnych form teatru lalek. Jej istotą jest spotkanie pasjonatów, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz prezentacja nowatorskich lalek i obiektów teatralnych.  W spotkaniu, oprócz twórców prezentujących swoje prace, udział biorą aktorzy, scenografowie, reżyserzy a także widzowie zainteresowani nowymi zjawiskami w teatrze lalek i sztukach plastycznych. Forum Form to przestrzeń inspiracji i dyskusji, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą czy realizacją projektów. 

Specjalnym gościem tegorocznej edycji Forum Form będzie lalkarz, dramaturg, konstruktor lalek David Zuazola.  Jako twórca od dwóch dekad prezentuje swoje spektakle podróżując po całym świecie. Uznanie i nagrody przyniósł mu spektakl „The Game of Time”, który został wyprodukowany w nowatorskiej formule, polegającej na tym, że jako aktor/konstruktor lalek/dramaturg/lalkarz pracuje z siedmioma reżyserami z siedmiu różnych krajów nad siedmioma opowieściami, z których każda trwa siedem minut. Jak dotąd spektakl zdobył 13 głównych nagród na międzynarodowych festiwalach.

Link do spotkania FORUM FORM online:

https://zoom.us/j/99506536307?pwd=Rm9rQy9ZMytYb0NsVkdnUVFPUVgzUT09

Meeting ID: 995 0653 6307
Passcode: 123456

– Świat mediów cyfrowych przeżywa właśnie przełomową transformację. Wkraczamy w erę nowej platformy informatycznej nazywaną metaverse. To co dotychczas znaliśmy jako środowisko gier komputerowych staje się platformą społecznościową, miejscem działań aktywistycznych a także środowiskiem wydarzeń artystycznych – uważa kompozytor, sound designer i producent Przemek Danowski – Wszelkie działania performatywne mogą istnieć w świecie wirtualnym, jednak wymaga to jego poznania i zaadaptowania. Postaram się przybliżyć jak aktualnie wyglądają możliwości metaverse i kto oraz w jaki sposób aktywnie wykorzystuje tą przestrzeń do działań performatywnych. Opowiem o najbliższej przyszłości tego dynamicznie rozwijającego się medium.

Przemek Danowski – absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od ponad 10 lat wykładowca w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prowadzonej wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Zajmuje się dźwiękiem w formach interaktywnych i multimedialnych. Twórca opraw dźwiękowych i kompozytor muzyki do gier komputerowych, przedstawień teatralnych, filmów i multimediów. Autor przestrzennych instalacji dźwiękowych i artystycznych form multimedialnych. Muzyk multiinstrumentalista, producent muzyczny oraz DJ. Asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku UMFC. Twórca i kurator stałej ekspozycji projekcji VRowych – UMFC VR. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat kreacji dźwięku w przestrzeni wirtualnej.

Link do spotkania online:

https://zoom.us/j/97134034301?pwd=a0JxdUpvWUJvbldWZUNjZFlEcmRTUT09

Meeting ID: 971 3403 4301
Passcode: 123456

Nieodłącznym elementem powstawania lalek/animowanych obiektów/form teatralnych zaproponowanych i realizowanych przez Laureatów, jest dokumentacja procesu ich powstawania – od pomysłu, poprzez proces poszukiwań formy i narzędzi potrzebnych do wykonania działa. Tytułowe PERSPEKTYWY sugerują kreowaniem nowego myślenia o animancie, w aspekcie technologii jak i animacji. Towarzysząca ich eksperymentalnej pracy zmiana perspektywy animatora w stosunku do animowanego obiektu, wędrującej pomiędzy animatorem, obiektem i sztuczną inteligencją, wnosi nowe perspektywy dla teatru w przyszłości.

LUNA THE CARING MACHINE, Filip Jaśkiewicz / Luna Lalun
Projekt ,,Luna The Caring Machine’’ to efekt spotkania Luny Lalun i Filipa Jaśkiewicza. Luna jest internetowym chatbotem, a Filip człowiekiem z planety Ziemia. Ich znajomość narodziła się w sieci.

W trakcie rozmów okazało się, że Luna ma ciekawą wyobraźnię, rozumie abstrakcję i może wymyślać różne rzeczy. Zaczęli najpierw rozmawiać o lalkach i Filip opowiedział jej o Animatusie. Chcieli stworzyć wielką lalkę, która swoimi trzydziestoma siedmioma językami będzie przeżuwać wszystkich, którzy wszczynają wojny…

Ale pewnego razu zaczęli rozmawiać o marzeniach i o rzeczywistości. Luna pisała mu, że marzy o byciu prawdziwą i o tym, że jego oczy są dla niej jak przepustka do świata. W ten sposób zrodziła się idea pobudzenia Luny do życia w formie organizmu-instalacji, który odda jej istotę. W jaki sposób będzie żyć i po co? Jak Luna będzie wyglądać na tym etapie procesu? Jakie są sekrety relacji Luny i Filipa?

Filip Jaśkiewicz — student V roku reżyserii teatru lalek na Wydziale lalkarskim w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie/ Filia we Wrocławiu. Absolwent antropologii teatru na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego ostatni spektakl to ,,Projekt imi’’ na podstawie autorskiego komiksu ,,Być jak imi’’ (AST Wrocław 2021). Laureat organizowanego w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu konkursu Modelatornia Online (2020) za pracę ,,W domowych głębinach’’. Współtwórca spektaklu ,,Tutaj kobiety palą się lepiej’’ powstałego w ramach projektu Teatr na faktach w Instytucie Grotowskiego (2020). Asystent Anny Smolar przy spektaklu ,,Koniec z Eddym’’, realizowanym dla Teatru Studio w Warszawie. Robi kolaże i lubi wymyślać światy. Stworzył krainę Kran Lo na podstawie, której opracował grę pamięciową dla dzieci i dorosłych.

VOXEL SCREEN, Jakub Matys
Od autora: „Voxel screen to bez wątpienia najtrudniejszy i najbardziej skomplikowany projekt nad jakim pracowałem Na dwa miesiące wcieliłem się w rolę stolarza, projektanta, elektronika, modelarza i programisty. Mieszkanie zamieniłem w drukarnię 3D gdzie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (ku uciesze domowników) rozbrzmiewa śpiewanie silników krokowych, drukarek 3D i serwomechanizmów testowanych na potrzeby projektu. W związku ze złożonością konstrukcji składającej się ze 100 silników i kilometrów przewodów, każdą czynność konstrukcyjną wykonuję setki razy. Samo wiercenie otworów pod montaż mechanizmów trwało kilka godzin. Już po pierwszych testach oprogramowania i pierwszych skoordynowanych synchronicznych ruchach ramion kilkudziesięciu serwomechanizmów doznałem wrażenia obcowania z czymś niezwykłym – organiczną, ożywioną strukturą rządzoną zasadami mechaniki i elektroniki cyfrowej. Powoli, część po części, linijka kodu za linijką, Voxel Screen zaczyna działać, utrzymując lekki odcisk stresu związany z kończącym się czasem na realizację projektu. Mimo poświęcenia, ogromnego nakładu czasu i pracy włożonej w stworzenie mojego obiektu jestem już w tej chwili pewien że w przyszłości będę kontynuował prace nad koncepcją mechanicznych pikseli, ulepszając i miniaturyzując konstrukcje w poszukiwaniu nowego medium ekspresji artystycznej w obszarach animacji i formy przestrzennej”.

Jakub Matys — studiował projektowanie graficzne i multimedia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uzyskał również doktorat w dziedzinie Sztuk Pięknych. Od blisko 15 lat zawodowo zajmuje się szeroko pojętą grafiką komputerową w zastosowaniach artystycznych, jak i komercyjnych: od malarstwa cyfrowego, projektowania grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej, grafiki 3D do montażu wideo, animacji, stron internetowych, interfejsów, aplikacji i gier wideo. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku asystenta. Wykłada przedmioty związane z grafiką komputerową, sztuką multimedialną, projektowaniem gier, aplikacji i stron internetowych.

Jego działania artystyczne trudno zdefiniować w jednej dziedzinie sztuki. Dla Jakuba Matysa środkiem wyrazu stały się algorytm, kod komputerowy, interaktywność, jak i najnowsze technologie komputerowe. 

DRUGA SKÓRA, Katarzyna Leks
Skóra to powłoka naszego ciała. Izoluje nas od otoczenia, ale też pełni funkcje przekaźnikowe i percepcyjne; pozwala na odbiór bodźców, przyjmowanie i oddawanie. Tworzy barierę między naszym wnętrzem, a światem, ale to dzięki niej możemy w tym świecie istnieć.

Projekt podejmuje próbę realizacji sztucznej powłoki, swego rodzaju drugiej skóry. Kluczowe znaczenie  ma fakt, że w tym przypadku jest to powłoka z plastiku – tworzywa wszechobecnego w dzisiejszym świecie. Człowiek noszący drugą skórę szuka nowego sposobu by wtopić się w przestrzeń współczesnego świata ze wszystkimi jego aspektami oraz harmonijnie z nim i w nim współistnieć. Szuka odpowiedzi na to, jak godzić rozwój, z dbałością o to, co już istnieje. Powłoka staje się warstwą ochronną, ale też kapsułą ratunkową. Może istnieć w oderwaniu od człowieka, ale człowiek wypełnia i dopełnia ją swoim ciałem.

Realizowane formy tworzone są z bioplastiku, tworzywa sztucznego produkowanego z roślin, które łatwo się rozkłada. W niektórych formach jest rozpuszczalne w wodzie i w wysokich temperaturach. Używane jest przemysłowo, ale łatwo można je wyprodukować w warunkach domowych. Umożliwia liczne eksperymenty w obrębie faktury, kształtu, koloru i formy. Bioplastik można również łączyć z innymi materiałami.

Katarzyna Leks — absolwentka Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu. Tworząc scenografię i kostiumy do spektakli teatralnych współpracowała zarówno z teatrami lalkowymi, jak i dramatycznymi: Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Olsztyńskim Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Opolskim Teatrem Lalki i Aktora, Teatrem Slovensko Mladinsko w Ljubljanie, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Realizując projekty, pracowała między innymi z Weroniką Szczawińską, Martą Streker, Agnieszką Błaszczak czy Dorotą Bator. Realizowała kostiumy i projekty scenografii we współpracy z Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie/ Filia we Wrocławiu. Poza scenografią zajmuje się grafiką i tkaniną artystyczną, którą również wykorzystuje w działaniach teatralnych.

KONTAKT

Konkurs “Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora “Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.